Agama

Khiyar Majlis

Khiyar Majlis

Khiyar Majlis

Khiyar Majlis
Khiyar Majlis

Khiyar majlis

menurut pengertian ulama fiqh adalah : “Hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada ditempat akad dan keduan pihak belum berpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.”

Imam Syafi’i dann Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak khiyar majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihanya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi’i adalah hadis : penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar majlis selama keduanya belum berpisah.
Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak khiyarul majlis. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara’ maka tidak diperlukannya lagi khiyar majlis.
Selama dalam proses jual beli, setiap pihak berhak menggagalkan perikatan tanpa bergantung pada kerelaan yang lain. Hak ini disebut dengan khiyar majlis. Apabila salah seorang telah meninggalkan tempat akad, hak khiyar bagi kedua pihak sudah hilang dan penjual atau pembeli bisa menggantikan jual beli tersebut dengan iqalah (pencabutan) jika keduannya memerlukan.

Pandangan Para Ulama tentang Khiyar Majlis

Berkaitan dengan khiyar majlis, pendapat para ulama terbagi menjadi dua yaitu :
1) Ulama Hanafiah dan Malikiyah
Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar, sebab Allah SWT, menyuruh untuk menepati janji sedangkan khiyar menghilangkan hal tersebut.
2) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah
Ulama Syafi’iyah dan Hanbilah berpendapat adanya khiyar majelis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yagn akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada ditempat atau belum berpisah badannya.

Baca Juga:

Similar Posts