Pendidikan

Pokok Ajaran dalam isi Kandungan Al-Qur’an

Pokok Ajaran dalam isi Kandungan Al-Qur’an

  1. Akidah

Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang di yakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dalam ilmu, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim. Akan tetapi, akidah tau kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus diwujudkan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman.

  1. Ibadah dan Muamalah

Kandungan penting dalam Al-Qur’an adalah ibadah dan muamalah. Menurut Al-Qur’an tujuan diciptakanya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dlm (Q.S Az,zariyat 51:56).

Manusia selain sebagai mahluk pribadi juga sebagai mahlik sosial. Manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi. Komunikasi dengan Allah atau hablum minallah, seperti shalat, membayar zakat dan lainya. Hubungan manusia dengan manusia atau disebut hablum minanas, seperti silahturahmi, jual beli, transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan Muamallah, tata cara bermuamalah di jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 82.

  1. Hukum

Secara garis besar Al-Qur’an mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, hukum antar bangsa.

  1. Ahlak

Ahlak, disamping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia, juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Nabi Muhammad saw telah berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah islamiyah, antara lain di sebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ahlak. Ketinggian ahlak beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur’an surat al-Qalam ayat 4.

sumber

https://anneau-de-sable.org/zombie-dead-set-apk/

Similar Posts